Nezařazené

Byly zde odedávna, pouze v jiné podobě


Nemyslete si, že Å¡kolní výlety jsou nÄ›jakým výdobytkem moderní doby. Jejich obrovský rozmach nastal již v druhé polovinÄ› devatenáctého století, ale samozÅ™ejmÄ›, že byly pořádány již dávno pÅ™ed tím. Tehdy mÄ›ly vÅ¡echny podobný scénář. Jediné, v Äem nastala zmÄ›na proti dobÄ› minulé, byla v tom, že se doba jejich konání zaÄala pomalu pÅ™esouvat na závÄ›r Å¡kolního roku, tedy do mÄ›síce kvÄ›tna a Äervna, tak jak je tomu i v souÄasnosti. Až do poÄátku dvacátého století Å¡lo vÅ¡ak o výlety celoÅ¡kolní, nikoliv třídní.

Nová tvář mimoškolních aktivit

Třídní výlety z poÄátku dvacátého století vždy pÅ™edstavovaly hodnotný pedagogický projekt, který mÄ›l doplňovat a rozÅ¡iÅ™ovat znalosti žáků a studentů a zároveň nesmÄ›l ohrožovat jejich mravní vývoj. Nezbytnou souÄástí každé takové aktivity byla pěší chůze, se kterou má v dneÅ¡ní dobÄ› bohužel mnoho žáků i studentů problém. Doba pokroÄila ve vÅ¡ak oblastech lidské Äinnosti, novou tvář dostaly samozÅ™ejmÄ› i akce konané mimo Å¡kolu. Jejich atraktivita a pÅ™itažlivost dnes spoÄívá pÅ™edevším v hravosti u mladších dÄ›tí a adrenalinu u tÄ›ch starších. Otestujte si nás – spoleÄnost RIKITAN – jak to s dÄ›tmi dokážeme my!

Podobné příspěvky